Ochrana osobních údajů

Úvod InfoOchrana osobních údajů

       OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - PODMÍNKY


I.

Základní ustanovení


1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Iva Martínková IČ 09600451 se sídlem Komenského 55, Doksy, 47201 (dále jen : "správce").


1. Kontaktní údaje správce


adresa : Komenského 55, Doksy, 47201

email : mischusperky@seznam.cz

telefon : + 420 704 407 567

 

II.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů


1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu zadal/a nebo, které správce získal z Vaší objednávky.


2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


III.

Zákonný důvod zpracování osobních údajů


- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR


1. Účelem zpracování osobních údajů je


- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa a kontakt). Poskytnutí osobních údajů je nutné pro uzavření a plnění smluvy. Bez posytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít.

 

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.


IV.

Doba uchovávání údajů


1. Správce uchovává osobní údaje

- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 

- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) 

 

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

- podílející se na dodání zboží (služeb) a realizaci plateb na základě smlouvy

- zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

-zajišťující marketingové služby

-zajišťující účetnictví a daňovou evidenci

 

Spravce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.

Vaše práva


1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR

- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

-právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR


Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů


VII.

Podmínky zabespečení osobních údajů


- Spravce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů

- Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě

- Spravce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby


VIII.

Závěrečné ustanovení- Odeslání objednávky z internetového objednávkového formuléře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.


- Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.10.2020

Reklamační řád

Dodání zboží

Copyright 2020 - 2021 © Mischu šperky